Hai học kỳ chính là học kỳ Mùa Xuân và học kỳ Mùa Thu được tổ chức tại ITPC. Riêng học kỳ Mùa hè linh hoạt tổ chức theo kế hoạch từng năm học.

Đăng ký môn học theo từng Học kỳ

Sinh viên nên gặp cố vấn học tập thường xuyên để được tư vấn về đăng ký môn học cho mỗi học kỳ và có thêm thông tin cụ thể về mã môn học, tên môn học, mô tả môn học, điều kiện tiên quyết và điểm số tối thiểu phải đạt cần xem kỹ chương trình đào tạo trong catalog của Đại học Troy.

Thời khóa biểu được sắp xếp linh hoạt nhằm đảm bảo tiến trình học tập của sinh viên tốt nhất.