Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một trong những trung tâm đào tạo chương trình quốc tế hàng đầu cho sinh viên đại học và sau đại học về kinh doanh, doanh nghiệp và các ngành nghề, nhằm tạo ra những tác động tích cực đến thế giới xung quanh chúng ta.

Giá trị cốt lõi - 03 trụ cột chính

Học tập - tạo ra một môi trường và cộng đồng học tập xuất sắc.

Giảng viên - các giảng viên có chất lượng và uy tín quốc tế.

Chương trình học - chương trình học có chất lượng được công nhận.