LỊCH HỌC KỲ XUÂN 2018 

Mô tả Ngày tháng năm
Lịch đào tạo
Hạn chót đăng ký môn học 30/01/2018
Ngày nhập học

–         Đối với sinh viên từ khóa 10-23

–         Đối với sinh viên khóa 24

12/03/2018

19/03/2018

Hạn chót hủy môn STU và hoàn trả 100% học phí (2)

–         Đối với sinh viên từ khóa 10-23

–         Đối với sinh viên khóa 24

 

17/03/2018

24/03/2018

Thời gian đăng ký môn học mã Troy trên TWE (3) 19/03/2018 – 22/03/2018
Tuần lễ kiểm tra giữa kỳ 2/5/2018 – 8/5/2018
Hạn chót hủy môn và nhận điểm “DR” đối với môn STU 14/05/2018 – 20/05/2018
Tuần lễ kiểm tra cuối kỳ 25/06/2018 – 30/06/2018
Ngày kết thúc học kỳ 06/07/2018
Hạn chót đăng ký ITG Form:

–         Học kỳ Xuân 2018

–         Học kỳ Hè 2018

26/01/2018

06/04/2018

Lịch học phí
Hạn chót thanh toán học phí (1)

–         Đối với sinh viên từ khóa 10-23

–         Đối với sinh viên khóa 24

12/03/2018

19/03/2018

Hạn chót hủy môn STU và hoàn trả 100% học phí (2)

–         Đối với sinh viên từ khóa 10-23

–         Đối với sinh viên khóa 24

 

17/03/2018

24/03/2018

Ghi chú:

  • Sau ngày 12/03/2018, sinh viên từ khóa 10-23 sẽ không có tên trong danh sách lớp học nếu không đóng học phí. Sau ngày 19/03/2018, sinh viên khóa 24 sẽ không có tên trong danh sách lớp học nếu không đóng học phí.
  • Sau ngày 17/03/2018, sinh viên từ khóa 10-23 hủy môn sẽ không được hoàn trả học phí. Sau ngày 24/03/2018, sinh viên khóa 24 hủy môn sẽ không được hoàn trả học phí.
  • Nếu sinh viên không đóng học phí cho các môn học đã đăng ký kể cả các môn đăng ký trên TWE, các môn học này sẽ bị hủy.