Thông báo xét học bổng năm học 2016 – 2017

Troy scholarships

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ                                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

        Số : 24A TB-DSG-ITPC                                                Tp.HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v: Nộp đơn xét học bổng cho năm học 2016 – 2017 

Trung tâm Đào tạo quốc tế thông báo đến sinh viên về việc nộp đơn xét học bổng như sau:

Thời hạn: từ ngày 29/08/2016 đến ngày 10/09/2016

Địa điểm: tại Phòng A306 – Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Liên hệ: cô Huỳnh Thị Kim Phụng

Nhà trường chỉ xét học bổng cho những sinh viên nộp đơn trong thời hạn đã được thông báo.

Trân trọng./.

                                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                           Đã ký

                                                                                                          ThS. NGUYỄN TÙNG LÂM